Sociálna oblasť

 • založenie neziskovej organizácie Bystrický prameň
 • vytvorenie miesta prvého kontaktu
 • zriadenie sociálneho taxíku pre seniorov
 • podpora Klubu dôchodcov
 • prenájom priestorov nadstavby Spoločenského domu
 • zriadenie hospicu pre seniorov Gerion
 • zriadenie ordinácie detského lekára
 • podpora miestnej organizácie Červeného kríža
 • pravidelná akcia – dobrovoľné darovanie krvi
 • Dom smútku – získanie do vlastníctva farnosti
 • podpora projektu rekonštrukcie domu smútku

Životné prostredie

 • zvýšenie frekvencie pristavenia kontajnerov na odpad
 • investície do technickej základne na údržbu verejných plôch (nový traktor, kosačka, multikára)
 • budovanie stojísk na separovaný odpad
 • Hasičský zbor  – podpora
 • rekonštrukcia historickej zástavy Hasičského zboru