Prečo kandidujem za starostu Záhorskej Bystrice

Keď som sa uchádzal o podporu vo voľbách do funkcie starostu Záhorskej Bystrice po prvý krát, moje rozhodnutie nebolo náhodné. Zrelo dlhšie, ale nakoniec som mal jasnú predstavu o tom, čo chcem urobiť. Dnes som vo funkcii starostu Záhorskej Bystrice už dvanásty rok a teší ma, že veľká väčšina z vecí, ktoré som si predsavzal, sa podarila zrealizovať. Ale práce je tu ešte stále veľa. Je tu veľa projektov, ktoré je potrebné dokončiť. Cítim záväzok voči Vám, ale aj voči sebe, aby som dokončil to, čo som začal. Zároveň by som chcel so svojím tímom pokračovať ďalej, v dobrých a prospešných veciach pre obyvateľov Záhorskej Bystrice. A keďže nie všetko je v kompetencii iba mestskej časti, rád by som sa uchádzal o Vašu dôveru aj ako poslanec  magistrátu a poslanec Bratislavského samosprávneho kraja. Obe tieto spojenia som si v uplynulom období overil v praxi, zúžitkoval v prospech našej mestskej časti a rád by som tam pokračoval. Spojenie  starostu a poslanca na magistráte a BSK je obrovským prínosom pre mestskú časť. Som preto presvedčený, že práve spojenie starosta a poslanec magistrátu a Bratislavského samosprávneho kraja môže našu mestskú časť posunúť ešte výrazne ďalej aj v budúcom období.

MOJE PRIORITY ako starostu Záhorskej Bystrice na roky 2022-2026

 • Nová škola a škôlka:  vybudovanie základnej školy s 18-timi triedami, škôlky s 8-mimi triedami a športovísk v priestoroch bývalého Elektrovodu (SOU energetického). Financovanie bude zabezpečené z prostriedkov EÚ – z plánu fondu obnovy.
 • Oddychovo-športový areál Krče: nová tréningová plocha s umelou trávou pre futbalistov, beach volejbalové ihriská,  multifunkčné ihrisko – basketbal, streetball, workoutové ihrisko so zázemím, dokončenie pumptrackovej dráhy, s výstavbou ktorej sa už začalo.
 • Cyklotrasa do Lamača: projekt výstavby je pripravený, čaká sa na schválenie z Ministerstva dopravy SR. Predpokladaný termín realizácie prvej fázy je koniec roka 2022. Druhá fáza je plánovaná na jar 2023.
 • Cyklotrasa  a chodník do Marianky: predpokladaný termín realizácie 2023/2024, bude závisieť od získania financií z prostriedkov EÚ.
 • Koľajová doprava do Záhorskej Bystrice: v spolupráci s magistrátom, pri tvorbe dopravného generelu, budeme navrhovať predĺženie trasy električky/alebo inej formy koľajovej dopravy,  ktorá pôde s centra mesta do novej obytnej zóny Bory až do Záhorskej Bystrice, tak aby došlo aj k vzájomnému prepojeniu Záhorskej Bystrice a Devínskej Novej Vsi.
 • Autobusová doprava: posilnenie autobusovej dopravy, najmä linky číslo 36, ktorá chodí do lokality pod Vŕškami.
 • Rekonštrukcia ciest a chodníkov: pokračovanie, plánovaná je výmena asfaltového povrchu na Donskej ulici, kde dôjde aj k novej organizácii dopravy a regulovaniu parkovania. Plánovaná je aj oprava ciest na Strmých Vŕškoch, ako aj oprava ďalších komunikácií a výstavby nových chodníkov.
 • Rekonštrukcia Richtárskeho domu: stavba je chránenou pamiatkou, využívať sa bude na kultúrne a spoločenské akcie.
 • Požiarna zbrojnica: rekonštrukcia podkrovia, vniknú tu priestory pre hasičov, Červený kríž, ako aj pre ďalšie občianske združenia a spolky.
 • Dom smútku a Kolumbárium: v spolupráci s farnosťou opravíme Dom smútku na miestnom cintoríne a vybudujeme moderné Kolumbárium.
 • Zmena územného plánu zóny: naším zámerom je znížiť zastavanosť a zvýšiť občiansku vybavenosť a zeleň v lokalite Pod Vŕškami. Ide o voľné priestranstvo nad Billou po Kolísky a Karpatium Rezidencie. Tento proces je veľmi zložitý a náročný, bude potrebné schváliť veľa zmien a výnimiek. Urobíme však všetko preto, aby sme boli úspešní.
 • Nový supermarket: v lokalite Ivance smerom na Stupavu oproti čerpacej stanice Slovnaft  sa nám podarilo zmeniť pôvodný zámer a namiesto bytových domov tu vyrastie nový supermarket.  Pôjde o supermarket menšieho typu Kaufland. Táto stavba bude unikátna v tom, že pôjde o prvú drevostavbu Kauflandu v rámci celej Európy. Na stavbu je vydané územné rozhodnutie, plánovaný termín výstavby do konca roka 2022.
 • Zeleň a ekologické riešenia:  výsadba nových stromov a vytvorenie zelených striech na budovách novej školy a škôlky  v areáli bývalého Elektrovodu. Intenzívna výsadba zelene a vodozádržných opatrení v novom areáli na Kŕčoch, ďalšia výsadba nových kvetinových záhonov popri komunikáciách v Záhorskej Bystrici. Vytvorenie zelenej strechy na budove miestneho úradu a spoločenského domu.